Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Thông tư 17/2018/BGD&ĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường tiểu học
Thông tư 20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.
16/2018/TT-BGDĐT 03/08/2018 Thông tư, Quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.
Thông tư 14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
Số 36/2017/TT-BGDĐT 28/12/2017 Thông tư, Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở GD&ĐT thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Số 22/2016/BGDĐT 22/09/2016 Thông tư, Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT 30/12/2010 Thông tư, Điều lệ Trường tiểu học (Ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Số 21/2010/BGDĐT 20/07/2010 Thông tư, Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên